zeelandbrg NL-VD
security operation center
locatie nl-vd
operation-center nL-VD
brug-1200.png
logo nl-vd
brug-1200.png - copy
brug-1200.png - copy - copy
brug-1200.png - copy - copy - copy

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NEDERLANDSE VEILIGHEIDSDIENST GROEP MELDKAMER

Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de Opdrachtgever verstaan degene die als Opdrachtgever en/of Abonnee met Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan wie Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer een aanbieding doet. De activiteiten van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer zijn alle vormen van dienstverlening op het gebied van meldkameractiviteiten en telefonische doorschakelservice.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, alle huidige en toekomstige aanbiedingen en alle huidige en toekomstige overeenkomsten van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer, tenzij door Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Aanbiedingen, in welke vorm dan ook door Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Toezending van aanbiedingen of documentatie in andere vorm, daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten, verplicht Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer niet tot acceptatie van enige opdracht. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer informeert de Opdrachtgever in geval van niet-acceptatie zo snel mogelijk, in elk geval binnen 14 dagen.
 4. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever van de wijziging in kennis gesteld en wordt hij geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht. Als dan eindigt de overeenkomst met het verstrijken van de lopende contractperiode. De Opdrachtgever heeft niet het recht de wijziging te weigeren indien de wijziging een verlaging van de tarieven of een verbetering van de voorwaarden inhoudt.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst met Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer komt pas tot stand, nadat deze door Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer schriftelijk is aanvaard of bevestigd, behoudens wat hierna wordt opgemerkt. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk heeft gereageerd binnen 14 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging. Voor consumenten (niet zakelijke opdrachtgevers) geldt hier een termijn van één jaar.
 2. Aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend voor Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer als deze schriftelijk door Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer zijn bevestigd.
 3. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer gaat overeenkomsten aan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de overeenkomst, welke kredietwaardigheid uitsluitend door Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer kan worden beoordeeld. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is uit dien hoofde gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat aan de betalingsverplichtingen en de overige verplichtingen wordt voldaan.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de apparatuur van de Opdrachtgever is aangesloten op Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer. De overeenkomst wordt na afloop van de contractperiode telkens van rechtswege met één jaar verlengd, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor afloop van het lopende contractjaar door Opdrachtgever per aangetekende brief is opgezegd. Partijen kunnen slechts schriftelijk een andere contractduur overeenkomen.
 5. Als de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer met instemming van de Opdrachtgever is gestart met de uitvoering van de dienstverlening dan geldt de inhoud van de offerte als overeenkomst.
 6. De overeenkomst is pas dan geldig als deze namens Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer door een daartoe bevoegde functionaris is ondertekend.

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN ALARM- EN SERVICECENTRALE

Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer verplicht zich tot het verrichten van diensten verband houdende met de exploitatie van een alarm- en servicecentrale, zijnde alle vormen van dienstverlening op het gebied op het gebied van meldkameractiviteiten en telefonische doorschakelservice, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4 GEHEIMHOUDING

 1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie, die zij bij de uitvoering van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen en zij verplichten zich er toe de nodige maatregelen te treffen die er toe zullen leiden dat dezelfde geheimhoudingsplicht geldt voor de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst.
 2. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is gerechtigd gegevens en informatie van de Opdrachtgever te verstrekken aan door haar ingeschakelde derden, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 3. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is gerechtigd gegevens en informatie van de Opdrachtgever te verstrekken, voor zover zij daartoe op grond van enige wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak is gehouden.
 4. Als medewerkers van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer kennis nemen van een strafbaar feit, dan wordt dit aan de Opdrachtgever gemeld en die beslist over aangifte daarvan bij de politie.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

 1. Alle prijzen van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Rapportagekosten en telefoonkosten als gevolg van specifieke verzoeken van de Opdrachtgever zijn niet begrepen in de abonnementskosten en worden door Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer separaat doorberekend aan de Opdrachtgever.
 3. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer brengt voor aanvang van de dienstverlening de kosten voor de gehele contractperiode ineens in rekening. De Opdrachtgever is verplicht deze kosten bij vooruitbetaling te voldoen.
 4. Bij verlenging van de contractperiode ontvangt de Opdrachtgever van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer een factuur voor de kosten van de volgende contractperiode, die de Opdrachtgever eveneens bij vooruitbetaling dient te voldoen.
 5. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer heeft het recht haar prijzen jaarlijks te indexeren op basis van de consumentenprijs indexcijfers.
 6. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is gerechtigd om vanaf 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst tariefsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen op grond van gewijzigde externe factoren, zoals leveranciersprijzen, loonkostenstijgingen en van overheidswege opgelegde heffingen.
 7. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is gerechtigd om de abonnementskosten aan te passen, indien het daadwerkelijk aantal behandelde meldingen en signalen significant afwijkt (meer dan 25%) van het aantal behandelde meldingen en signalen in het voorgaand jaar.
 8. Alle belastingen en heffingen van overheidswege zijn voor rekening van de Opdrachtgever en worden naast de abonnementskosten in rekening gebracht.
 9. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het aannemen en verwerken van een maximumaantal mutaties voor het ondernemen van actie per jaar, bij een overschrijding van meer dan 25% heeft Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer de mogelijkheid om op basis van geldende uurtarieven een meerprijs in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
 10. In geval van herhaalde nodeloze alarmeringen veroorzaakt door de Opdrachtgever hanteert Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer een puntensysteem op basis waarvan Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer de mogelijkheid heeft om per nodeloze alarmering een extra tarief als sanctie in rekening te brengen.

ARTIKEL 6 BETALING

 1. Betalingen dienen plaats te vinden bij vooruitbetaling zonder recht op korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn, is hij van rechtswege in gebreke en over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd, waarbij voor een gedeelte van een maand een maand wordt gerekend.
 3. Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever heeft Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer het recht haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer gaat hier pas toe over, nadat de Opdrachtgever ten minste twee keer werd aangemaand tot voldoening van zijn verplichtingen.
 4. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdige betaalde, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en zijn direct verschuldigd en opeisbaar zodra de betreffende vordering ter incasso uit handen is gegeven.

ARTIKEL 7 UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING

 1. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer voert de overeenkomst uit zoals van haar verwacht mag worden op grond van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de Opdrachtgever stelt Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer tijdig in de gelegenheid om de overeengekomen diensten te verrichten.
 2. Opdrachtgever verschaft Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst is volgt alle voorschriften van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer op in het kader van de overeengekomen dienstverlening.
 3. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is pas verantwoordelijk voor het in behandeling nemen en verwerken van een alarmmelding op het moment dat de alarmmelding foutloos is ontvangen en ter verwerking is aangeboden door haar ontvangstapparatuur.
 4. Opdrachtgever is verplicht zo snel mogelijk eventuele problemen of storingen die de dienstverlening van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer verhinderen of bemoeilijken te verhelpen, zoals het niet deugdelijk werken van de alarmapparatuur.
 5. Elke alarmopvolging wordt door Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer verwerkt conform het overeengekomen protocol met inachtneming van de wettelijke regels van toepassing op particuliere alarmcentrales.
 6. Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn, daartoe is steeds een schriftelijk ingebrekestelling vereist, waarbij aan Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer de gelegenheid wordt geboden om als nog na te komen.
 7. Opdrachtgever is verplicht bij de beëindiging van de werkzaamheden door Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer de doormelding naar de alarm- en servicecentrale van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer te verbreken en geprogrammeerde telefoonnummers van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer te verwijderen.

ARTIKEL 8 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging, zonder dat Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer daarover aan de Opdrachtgever enige vergoeding is verschuldigd. De Opdrachtgever is gehouden alle kosten te voldoen, die Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer tot het moment van beëindiging van de overeenkomst heeft gemaakt. 
 2. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is gehouden vooruitbetaalde kosten pro rata terug te betalen aan Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst drie maanden voor het einde van de contractperiode per aangetekende brief op te zeggen. Consumenten (niet zakelijke opdrachtgevers) hebben na de eerste stilzwijgende verlenging de mogelijkheid om op elk moment op te zeggen met een opzegtermijn van een maand.

ARTIKEL 9 PERSONEEL

 1. Het is de Opdrachtgever verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende één jaar nadat de overeenkomst is geëindigd medewerkers die in dienst zijn of waren van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer in dienst te nemen en /of direct of indirect in te huren, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer werd verkregen.
 2. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000 onverminderd het recht van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer om volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke respectievelijk onvoorzienbare omstandigheid, waardoor redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien de overmacht naar het oordeel van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer van tijdelijke aard is, heeft Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht hebben opgeleverd zich niet meer voordoen.
 3. In geval van overmacht van blijvende aard buiten de wil en /of toedoen van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer, welke omstandigheden van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden, dan geeft het Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 4. In geval van overmacht heeft Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer eveneens het recht om de opdracht zodanig te wijzigen dat de nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De meer of mindere kosten uit de wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl de Opdrachtgever verplicht is Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer een vergoeding te geven voor al verrichte doch niet van nut gebleken dienstverlening, zo daartoe aanleiding bestaat.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door toedoen van medewerkers behoudens wanneer er sprake is van ernstige nalatigheid of opzet, dan wel doordat Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer onjuist heeft gehandeld, wat haar in ernstige mate te verwijten valt.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer vervalt in elk geval indien door de Opdrachtgever niet binnen de acht dagen na bekendheid met het schade veroorzakende feit schriftelijk bij Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer wordt gereclameerd.
 3. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is daarnaast niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of gevolgschade, schade die bij de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet te vermijden is.
 4. Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is niet aansprakelijk voor schade als Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd dan wel zich redelijkerwijs tegen die schade had kunnen verzekeren. De Opdrachtgever vrijwaart Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer voor eventuele regresaanspraken van verzekeraars uit hoofde van door Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer veroorzaakte schade.
 5. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever uit hoofde van de met Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer gesloten overeenkomst gedurende een jaar aan Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer is verschuldigd en voorts in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd terzake van de door de Opdrachtgever geleden schade.
 6. Opdrachtgever is gehouden Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer te vrijwaren tegen iedere actie van derden terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid van Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer ten opzichte van de Opdrachtgever is uitgesloten.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer verrichte handelingen, waaronder alle door haar gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 GESCHILLEN

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland - West Brabant.

ARTIKEL 14 DEPONERING

De tekst van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en wordt “ter hand gesteld” aan de Opdrachtgever.

Algemene voorwaarden Nederlandse Veiligheidsdienst Groep Meldkamer versie 1.0 gedateerd 24 juli 2017.